English version of this page

Manas-eposet

Bildet kan inneholde: mennesker, erme, fotografi, halsbånd, stil.

Manas og befolkningens fortid

Utstillingstittelen: «Kirgisistan - Filtlandet midt i verden og folket under himmelfjellene» er valgt fordi landet er et kjerneområde for produksjon av filt og filtprodukter. Produksjonen er mangfoldig og det er mange som driver med dette håndverket.

Vi hører generelt lite om Kirgisistan i media. Ikke har landet særlig mange naturressurser som verden for øvrig har bruk for, og ikke vokser det stort der. Landet ligger dertil langt fra hva vi ofte betegner som verdens kjerneområder.

Sovjetmakten kalte landområdene «Mellom-Asia». Etter oppløsningen av Sovjetsamveldet for ti år siden, ønsket man å komme bort fra dette navnet. Lokalt anså man betegnelsen «mellom» som noe midt i mellom «under» og «over», noe man forbandt med at landområdene hadde en mellomposisjon mellom den tredje verden som var «under» og Europa, Russland og Amerika som var «over». Man valgte derfor å benytte betegnelsen sentral-Asia.

At landområdet har en sentral beliggenhet ser vi også når vi tar for oss verdenskartet. Vi finner da at Kirgisistan ligger omtrent «midt i» verden når det gjelder geografisk avstand fra verdenshavene. Avstanden til Det indiske hav er noe kortere enn til Nordishavet, men til gjengjeld er passasjen sørover stengt av de nærmest ugjennomtrengelige fjellmassivene Tien-Sjan, Pamir og Himalaya.

Hendelsene i New York i september 2001 har gjort sitt til at sentral-Asia, gjennom sin nærhet til Afghanistan, har blitt midtpunkt for verdens oppmerksomhet. Alt i alt blir dermed tittelen på utstillingen ganske passende.

Utdrag med politisk innhold

Følgende utdrag fra Manas-eposet har et tydelig politisk innhold. Historikere er uenige om betydningen av den nokså entydige positive innstilling til russerne som fremkommer i dette utdraget. Enkelte historikere har pekt på at russerne ikke var kirgisernes hovedfiende mot slutten av forrige århundre og at budskapet derfor ikke er så urimelig. Andre har pekt på at man overfor Manas-oversetteren (Wilhelm Radloff 1862) la frem en politisk korrekt versjon av virkeligheten fordi dette var mest hensiktsmessig på den tiden.

Manas`s soul had not yet left his breast. The Forty Companions said: «tell us a place where we can make a living. How would it be if we were to join those who helve mattocks on willow, and laud their asses as dark-day horses, the sons of the damned Sart? How would it be if we were to join those whose muttering tongue no man understand, the Chinese? How would it be if we were to join those who summer on flat Toràt, who tie a leg-of-pork to their saddle strap, the Kalmak? How would it be if we were to join those of the narrow noses, the cavernous eyes, the Galcha? How would it be if we were to join them in Urgench, where the enemy had been a bolter of grain(?)?»

Then Er Manas, you replied: «Do as I have said! Do not depart from the words I have spoken! When I sleep, you lie peaceful! Go and submit to the Russians! I shattered the Sart people-absolutely do not go to them! I made the Galcha people groan -absolutely do not go to them! I cut up the Chinese people-absolutely do not go to them! I brought the Tajik people into commotion-absolutely do not go to them! Go and bow your heads to the white Padishah, the Ruler- he wears his locks on his head with none cut off, they say, he wears his locks uncut! Those who go there are satisfied, they say: a poor man who goes there is made rich, a naked man is clothed, a hungry man sated, a lean man fattened up! Whatever is done is right! When they give money it is plenty! The Russian people are compassionate - join and make your home among the Russians! Go to the white khan and eat his food! He is one to unlace his robe and give it away-settle down among the Russians! If, when drinking vodka steams comes out, if when eating bulka water comes out, shout your cry of ‘Almambet!’, Shout your cry of ‘Ajibay!’ Shout your cry of ‘Er Manas!’!» (Manas: bok 1, kap 3, linje 1739 - 1789).

Publisert 16. des. 2020 09:09 - Sist endret 26. apr. 2022 15:31