Pedagogiske opplegg

Etnografisk museum har et utvalg av undervisningsmateriell for skoleklasser som kan brukes til å forberede et besøk.

Bøker om Yanomamiindianere, bilder og en "pedagogisk pakke" med informasjon, oppgaver og bilder kan kjøpes i museets vestibyle eller sendes ved henvendelse til museets ekspedisjon.

En del av materialet er lagt ut på nettet:

Opplegg for barneskolen

Elevoppgaver og problemstillinger for diskusjon

Til lærere

I forhold til læreplanen vil et besøk i utstillingen gå inn under læringsmålene i natur og miljøfag om å bli kjent med mangfoldet i naturen. Elevene kan sammenligne med de naturforholdene de selv kjenner. Utstillingen kan også brukes for å oppnå det generelle læringmålet i samfunnsfag om; " å utvikle bevissthet om mangfoldet på kloden". Oppgavene kan brukes kun med internettsidene som bakgrunn - men, de egner seg best etter en omvisning i utstillingen. Oppgavene kan enten brukes som utgangspunkt for samtaler i små grupper eller i hele klassen. Enkelte kan også egne seg til skriftlige besvarelser

Huset

 • Les introduksjonssiden og " huset" og på internettsidene
 • Hva betyr yanomami?
 • Hvordan bor yanomamiene?
 • Hva lager de husene av?
 • Hva sover de i?
 • Beskriv hvordan de kler seg og pynter seg.
 • Forestill deg at du våkner opp i en hengekøye i regnskogen - beskriv de lydene du hører: fugler, andre mennesker, regnet som faller, suset i trærne osv.

Skogen

 • Hvor og hvordan skaffer yanomamiene mat?
 • Hva spiser de?
 • Hvorfor kommer gullgravere inn i Amazonasområdet?
 • Her finner du en liste med verdier, hva betyr mye for deg i ditt liv?
 • Hvilke verdier tror du betyr mye for en yanoamamiindianer? Nevn gjerne flere livsverdier du opplever som viktige.
  • familien
  • fellesskap
  • lek
  • kontakt med dyr
  • kontakt med naturen
  • frihet til å kle deg som du vil
  • frihet til å tenke som du vil og snakke det språket du vil
  • mulighet til å ta utdannelse

Det usynlige

 • Les sitatet på siden om det usynlige. Gå sammen to og to og snakk om følgende spørsmål:
 • Hvordan tror du dette oppleves, hvilke føelser får du når du hører denne beskrivelsen?
 • Hva gjør en sjaman?
 • Husker du hvordan yanomamiene beskriver åndene i regnskogen, fortell litt om dette.
 • I sitatet fra Davi sier han at naturen har "livspust". Hva tenker du på når du hører/leser dette ordet?
 • Velg ut fire bilder fra internettsidene, eller fire bilder fra utstillingen. Beskriv bildene og nevn de tre første tankene/ideene/følesene du får når du ser på et og et bilde.

Formingsoppgaver

 • Tegn en av de små åndene som Davi beskriver på siden om " det usynlige"
 • Tegn et fjærsmykke som du liker godt.
 • Finn en bruksgjenstand i utstillingen, lag en tegning av denne og beskriv hva den brukes til.

Dramatiseringsoppgave

 • Les eventyret om "Det plystrende uhyret" (Våre beste eventyr. Fra hele verden. Jamila Gavin, N.W. Damm & søn AS 1997, Oslo) og dramatiser dette for de andre i klassen.

Opplegg for videregående skole

Huset

 • Hva lever yanomamiene av, og hvordan bor de?
 • Hva er en shabono?
 • Hvor mange yanomamier bor det vanligvis i en landsby? Hvorfor blir landsbyen aldri større enn et visst antall innbyggere?
 • Hvordan kler og pynter de seg tradisjonelt?
 • Hva slags oppgaver har menn og kvinner hos yanomamiene? Er kjønnene likestilte?
 • Hva vil det si at yanomamiene er et halv-nomadisk folk?
 • Hva er forskjell på en elve-indianer og en fot-indianer? Hvilken kategori tilhører yanomami?
 • Hva vil det si at yanomamiene er et halv-nomadisk folk?

Skogen

 • Omtrent hvor mange yanoamaiindianere finnes det
 • Hvor lever yanomami-indianerne? Nevn navn på land og naturforhold.
 • Hva er svedjebruk? Mye av regnskogen forsvinner fordi den brennes ned. Hvorfor er ikke indianernes svedjebruk skadelig for regnskogen, med tanke på dette?
 • Hva er regnskog? Hva skiller en regnskog fra en vanlig skog?
 • Hva er biologisk mangfold? Hva er det som er så unikt i forhold til regnskogens biologiske mangfold?
 • Hva er grunnen til den store avskogingen av Amazonas?
 • Hvilke konsekvenser får den store avskogingen? (dyre- og planteliv, klima, indianere, o.s.v.)
 • Hvorfor er det viktig å bevare regnskogen? Betyr det noe for oss i Norge hvorvidt regnskogen forsvinner, eller er det bare indianerne det går utover?
 • Hva kan man gjøre for å stoppe avskogingen?
 • Er det varer og produkter i Norge som kommer fra regnskogen?

Det usynlige

 • Hva slags religion har yanomamiene?
 • Hva er en sjaman, og hva slags oppgave(r) har han?
 • Hvilken spesialkunnskap kan vi si at sjamanen har?
 • Hvordan utøver sjamnen sine oppgaver, nevn eksempler fra bilder i utstillingen eller artikler du har lest.
 • Hva er ebene?
 • Finn eksempler på yanomamienes beskrivelser av åndeverdenen.
 • Hvorfor er sjamanenes rolle så viktig?

Diskusjonsoppgaver

 • Hva har yanomamienes møte med utenomverdenen ført med seg? (med tanke på kultur, levemåte, helse, m.m.) Hva er den største trusselen mot yanomamienes overlevelse?
 • Bør indianerne få leve i fred, eller bør de integreres i det moderne samfunn?
 • Brasil er et land med enormt store sosiale forskjeller. Noen er veldig rike, men mange lever i ekstrem fattigdom. Under en prosent av befolkningen er indianere, men de disponerer reservater som utgjør i overkant av 10% av Brasils landareal (det meste i Amazonas). Diskuter i hvilken grad det er riktig eller galt at en så liten gruppe mennesker skal disponere så store arealer, med tanke på de store og verdifulle naturressursene man finner her. (Hvem eier skogen; Brasils myndigheter eller indianerne?)
 • Hva kan vi lære av yanomamiene?
 • Finnes det folk andre steder i Amazonas som har liknende problemer som yanomamiene? Hva med andre steder i verden? Hva kan eventuelt gjøres for å løse disse problemene?
 • Hvilke likhetstrekk er det mellom det som skjedde med indianerne i Nord-Amerika i forrige århundre, og det som skjer med mange indianerstammer i Amazonas i dag?
 • Er det noen fellestrekk mellom yanomamienes historie og situasjon og samene i Norge?
 • Regnskogsfondet er en av flere bistandsorganisasjoner som driver utdanningsprosjekter for indianerne i Amazonas. Hva slags type utdanning trenger indianerne? Diskuter positive og negative sider ved utdanning som en måte å støtte indianerne på.
 • Hva tror du kan gjøres for å hindre at indianerne blir utnyttet? Hva kan eventuelt du/klassen din gjøre?
 • Finn følgende internettside http://www.pbs.org/wgbh/nova/teachersguide/amazon/amazon_sp1.html og prøv deg på oppgaven om å lage et kart over kulturelle verdier hos yanomami og i det samfunnet du selv bor i.
Publisert 21. des. 2020 13:50 - Sist endret 24. nov. 2021 20:36